اتصالات وملزومات

قطعه اتصالی طول (W)
از اين قطعه جهت اتصال طولي سازه های F47 به یکدیگراستفاده مي شود. قطعه اتصالي طولي به دليل مقطع "W" شكل آن به قطعه "W" نيز معروف است. بدلیل تولید اولیه این قطعه توسط شرکت کناف به این قطعه ، قطعه اتصال طولی کناف (knauf W connector ) نیز می گویند .
کناف مشهدپیچ