تایل و سازه

. تايل هاي 60*60 روكشدار پي وي سي به عنوان سقف كاذب در ساختمان ها به ويژه در محل هايي كه دسترسي به پشت سقف كاذب حايز اهميت است مورد استفاده قرار مي گيرد. به كارگيري تايل هاي 60*60 در سقف اين امكان را به وجود مي آورد كه تاسيسات فني و كانال كشي ها كاملا در زير اين مصالح پنهان گرديده و در نهايت ظاهري زيبا از سقف ارائه مي دهد.

تایل گچی روکشدار60*60

تایلPVC 60*60

سازه

سازه تراز

در سقف های کاذب مشبک سازه ترا ( L24 profile ) در فصل مشترك ديوار و سقف، به ديوار متصل شده و تراز سقف را مشخص و به عنوان تکیه گاه جانبی در مرز سقف کاذب مشبک عمل می نماید. ورق مورد استفاده در سازه تراز L24 ازهمان جنس و رنگ سازه های سپری اصلی و فرعی می باشد.

کناف مشهد